Επιθεωρήσεις Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Οι επιθεωρητές μας, έμπειροι, εξειδικευμένοι και με τις αντίστοιχες αξιολογήσεις αναλαμβάνουν την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας των ανυψωτικών μηχανημάτων σας.

Η Elmecon, σε συνεργασία με την K.C. HELLAS (ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.), σύμφωνα με τη διαπίστευσή της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αρ. πιστοποιητικού 126-3, μπορεί να προβεί στον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας των ανυψωτικών μηχανημάτων σας.

Οι επιθεωρητές μας, είναι όλοι τους έμπειροι, εξειδικευμένοι και έχουν περάσει τις αντίστοιχες αξιολογήσεις από το (ΕΣΥΔ). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης γίνεται σε διάστημα μιας εβδομάδος.

Tα ανυψωτικά μηχανήματα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Υψηλής επικινδυνότητας ανυψωτικά μηχανήματα

Η κατηγορία της υψηλής επικινδυνότητας περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες ανυψωτικών μηχανημάτων την υποκατηγορία (Υ1) και την υποκατηγορία (Υ2).

Στην υποκατηγορία (Υ1) υπάγονται:

 • Οι γερανοί που λειτουργούν κοντά στη θάλασσα, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων,
 • Oι γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, τοξικά, διαβρωτικά ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο τόνων,
 • Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των πέντε (5) τόνων,
 • Οικοδομικοί πυργογερανοί,
 • Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4μ, και
 • Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.

Στην υποκατηγορία (Υ2) υπάγονται:

 • Τα ανυψωτικά μηχανήματα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων,
 • Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες,
 • Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου επεξεργάζονται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων,
 • Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας έως πέντε (5) τόνων,
 • Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων.

Μέσης επικινδυνότητας ανυψωτικά μηχανήματα

Στη κατηγορία μέσης επικινδυνότητας κατατάσσονται:

 • Οι μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 κιλά (παπαγαλάκια),
 • Τα μηχανήματα έργων που είναι αναβατόρια, όπως π.χ. ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών, ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας κ.ά., αντλίες σκυροδέματος ή περονοφόρα οχήματα,
 • Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 μέτρα.

Χαμηλής επικινδυνότητας ανυψωτικά μηχανήματα

Στην κατηγορία χαμηλής επικινδυνότητας κατατάσσονται:

 • Οι γερανοί μετακίνησης οχημάτων,
 • Οι χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών,
 • Τα αναβατόρια, μη αυτοκινούμενα και υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 κιλών